Voorwaarden liften - Nederlands

VLR - Nederlandse Vereniging van Lift- en Roltraptechniek

Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Lift- en Roltraptechniek te Zoetermeer. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.

I ALGEMENE BEPALING

Toepasselijkheid

Verplichtingen van de opdrachtnemer

Verplichtingen van de opdrachtgever

Zekerheid

Vóór de oplevering

 1. Wanneer deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken van aan-biedingen tot en overeenkomsten tot verkoop en Severing door opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tus-sen partijen van kracht, voor zover niet door beiden uitdrukkelijk en schriftelijk hiervan is afgeweken. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, die rechtstreeks verband houden met het betreffende werk.Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
  • de opdrachtnemer: een ieder, die in zijn aanbod naar deze leveringsvoorwaarden verwijst;
  • de opdrachtgever: degene, tot wie vorengenoemd aanbod is gericht en/of degene voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd;
  • installatie(s): liften en/of roltrappen.
  • het werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden {incl. eventueel ontwerp} en/of leveringen.
 3. Het aanbod is vrijblijvend - tenzij de offerte anders vermeldt vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingsmethode: aanneming (vaste aanneemsom) of regie.
 4. De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekenin-gen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van de opdrachtnemer. Zij mogen niet zonder toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
 5. Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij ver-plicht terstond alie in het vorige artikel bedoelde gegevens terug te geven aan de opdrachtnemer.
 6. De opdrachtnemer is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits hij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 7. Indien het aanbod van de opdrachtnemer wordt aanvaard, komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat de opdrachtnemer:
  • hetzij de aanvaarding binnen een redeiijke termijn bevestigt,
  • hetzij met de uitvoering van het werk aanvangt.
 8. De opdrachtnemer kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat aile daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de overeengeko-men (termijn) betaling heeft ontvangen.

 9. De opdrachtnemer is verplicht zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door verzekering, overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken. Hiertoe sluit hij ten minste een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB-poiis) af met een verzekerde som van minimaal een miljoen Euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 10. De opdrachtnemer legt op verzoek van de opdrachtgever de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij deze verzekering heeft afgesloten.
 11. De opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de voorschriften tussen de datum van het aanbod en de oplevering van het werk zullen als meerwerk worden verrekend.
 12. Conform de Richtlijn Liften 95/16/EG instrueert en onderricht de opdrachtnemer de opdrachtgever of de door deze aangewezen personen. De instructie bestaat uit het verstrekken van aanwijzingen en eenvoudig geschreven gedragsregels voor gebruikers door middel van een gebruikershandleiding, inclusief iiftboek met hoofdgegevens, overzichtstekening en schema's zoals verlangd in de van toepassing zijnde liftveiligheidsvoorschriften.

 13. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van de opdrachtnemer en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
 14. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.
 15. De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onder tijdig wordt verstaan: uiterlijk op de dag waarop met de uitvoering van het werk op de bouwplaats wordt begonnen.
 16. De opdrachtgever draagt zorg voor het aanvragen van de aansluiting van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten, De aansluitkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, De opdrachtnemer geeft hiervoor aanwijzingen op zijn vakgebied.
 17. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan terstond in kennis te stellen.
  Tenzij in de overeenkomst anders is vermeld behoren niet tot de verplichtingen van de opdrachtnemer:
  1. het gedurende de uitvoering van lifttechnische montage op een goed bereikbare plaats nabij de liftschacht ter beschikking stellen van droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk goed afsluitbare ruimte van voldoende grootte en uitgevoerd vol' gens eisen van de Arbowet ais onderkomen voor het personeel van de opdrachtnemer, hun persoonlijke eigendommen en het opslaan van de te verwerken materialen en gereedschappen;
  2. het verrichten van bestrating-, beton-, breek-, fun- derings-, grond-, hak-, hei-, metsel-, schilder-, sloop-, aanheel-, stoffeer-, stukadoor-, timmerwerk;
  3. het aanbrengen dan wel hakken, boren of zagen en zonodig dichten van openingen in bouwkundige constructies;
  4. het leveren en in bouwkundige constructies aanbrengen van ankerrails, schroefhulzen en boorankers;
  5. het leveren en tot bij de aandrijving aanbrengen van definitieve elektrische voedingsleidingen voor kracht en verlichting met inbegrip van de daarin aan te brengen toestellen zoals hoofdschakelaars, groepsschakelaars en beveiligingen;
  6. het leveren en aanbrengen van de verlichting, noodverlichting en wandcontactdozen in de liftmachineruimte, de verlichting van de schacht en de schachttoegangen alsmede de verwarming en ventilatie van de liftmachineruimte en zonodig van de schacht;
  7. een afgewerkt aansluitpunt in de machinekamer van de lift ten bate van de spreek-luisterverbinding van liftkooi naar een permanent bewaakte post bijvoorbeeld door middel van een telefoonaansluiting. Aansluit- en gebruikskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onder tijdig wordt wat betreft de bouwkundige liftschacht en iiftmachinekamer verstaan: voorafgaande aan aanvang van de liftmontage op de bouwplaats.
 18. Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is (zoals o.a. bedoeld in artikel 17), dient de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.
 19. De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en ver-ticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen en voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk. De verplichtingen van de opdrachtgever omvatten mede het bedienen van genoemde hulpwerktuigen, het aanbrengen en na gebruik verwijderen van werkver- lichting en werkvloeren met beschermingen op de plaatsen waar Iifttechnische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
 20. De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen en gereedschappen die op de bouwplaats zijn aangevoerd.
 21. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken,
 22. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschrif- ten en zal de opdrachtnemer tijdig op de hoogte brengen van wijzigingen in gebruiksomstandigheden of gebruik van de installatie(s), anders dan in het aanbod en/of de opdrachtbe-vestiging is omschreven dan wel vermeld.
 23. De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.
 24. De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulp-personen.
 25. De opdrachtgever draagt het risico voor het van de opdrachtnemer afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.
 26. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
 27. De opdrachtgever staat de opdrachtnemer toe naamsaandui- dingen en reclame op het werkterrein of aan de installatie(s) aan te brengen.
 28. De opdrachtgever is niet gerechtigd de door de opdrachtnemer bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in verband staan met het werk.
 29. Verrekening van rneer- en minderwerk vindt plaats:
  1. in geval van bestekswijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);
  2. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
  3. in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
   Elk van de totalen resp. het saldo van de bijbetalingen en inhou-dingen als gevolg van de bestekswijzigingen, mogen niet meer bedragen dan 15 resp. 10% van de aanneemsom.
 30. Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan na de voltooiing van het meerwerk.
 31. Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eind-afrekening.
 32. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van de opdrachtnemer op verrekening daarvan onverlet. De bepalingen van Art. 7A:1646 BW zijn niet van toe-passing.
 33. Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient de opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 34. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan de opdrachtnemer worden verrekend ais meerwerk.
 35. In geval van overmacht is de opdrachtnemer bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door de opdrachtnemer gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
 36. Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee de opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die hij ook niet kende. Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van de opdrachtnemer aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of han-delsverboden, het weigeren of intrekken van de benodigde ver-gunningen of licenties of het daaraan door de overheid of licentiegevers verbinden van zodanig verzwarende voorwaarden dat van de opdrachtnemer niet meer gevergd kan worden dat hij de overeenkomst nakomt.
 37. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van de levertijd zal de opdrachtnemer in overleg treden met de opdrachtgever. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werk-omstandigheden en op tijdige ievering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
  De levertijd gaat in op de laatste van de navolgende tijdstippen:
  1. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, door de opdrachtgever goedgekeurde ontwerpen e.d.;
  2. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
  3. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen vol-gens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaam-heden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
  4. In geval van overmacht als omschreven in artikel 36 wordt de levertijd stilzwijgend verlengd met ten minste de tijdsduur van de daardoor ontstane vertraging.
   Behoudens in geval van overmacht, zal bij overschrijding van de levertijd een boete verschuldigd zijn ter hoogte van 1% van de opdrachtsom voor elke volle werkweek (dat wil zeggen weken waarop in de bouw normaliter wordt gewerkt) overschrijding van de levertijd, met een maximum van 5%. Indien de levertijd slechts voor een gedeelte van het werk wordt overschreden, wordt de boete berekend over dat gedeelte van de opdrachtsom, dat betrekking heeft op het gedeelte van het werk dat als gevolg van de overschrijding van de levertijd niet gebruikt kan worden, zoals door contractspartijen beoogd. De opgelegde boete zal evenwel in geen gevai hoger zijn dan het bedrag dat de opdrachtgever aan zijn opdrachtgever in verband met de overschrijding van de levertijd door de opdrachtnemer, verschuldigd zal zijn en zal slechts worden opgelegd indien de opdrachtgever daadwerkelijk aantoonbare schade ter grootte van de boete heeft geleden.
 38. Het werk wordt als opgeieverd beschouwd:
  • hetzij wanneer de opdrachtnemer aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
  • hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan we! te aanvaarden;
  • hetzij wanneer de opdrachtgever meldt dat de eindcontrole heeft plaatsgevonden.
   De oplevering wordt ook geacht te hebben plaatsgevonden indien ais gevolg van niet tijdig gereed zijn van de voor het werk benodigde ieveringen en/of werkzaamheden die niet tot de verplichtingen van de opdrachtnemer behoren, de installatiefs} niet kan (kunnen) worden beproefd en niet in bedrijf worden gesteld.
 39. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garan-tietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de opievering niet in de weg staan.
 40. Oplevering ontslaat de opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 41. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever.
 42. Onverminderd de hem verder toekomende rechten is de opdrachtnemer bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk op te schotten, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de opdrachtgever:
  1. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
  2. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
  3. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor de opdrachtnemer voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.
  4. Beëindiging en opschorting geschieden door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat de opdrachtnemer gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
  5. Alle vorderingen die de opdrachtnemer in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
 43. Na het sluiten van de overeenkomst is de opdrachtnemer gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen.
  Artikel 42 geldt op de overeenkomstige wijze indien de opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de door de opdrachtnemer verlangde zekerheid.
 44. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
  Indien het aanbod vermeldt dat de prijs verrekenbaar is, geschiedt de verrekening van wijzigingen van loonkosten en materiaalprijzen volgens onderstaande formule:
  • P1 = 0,95P x (0,65 x M1/M + 0,35 L1/L} + 0,05P
  • P1 = de te factureren prijs P = de aanbiedingsprijs
  • M1 = het rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers "Personen- en goederenliften, roltrappen en -paden',' dat door het CBS is gepubliceerd in de Maandstatistiek van de prijzen in tabel 3.3.1A nr. 29.22.1600, met betrekking tot de laatste 3 maanden voor aanvang montage.
  • M = het indexcijfer "Personen- en goederenliften; roltrappen en -paden',' dat door het CBS is gepubliceerd in de Maandstatistiek van de prijzen in tabel 3.3.1A nr. 29.22.1600, met betrekking tot de maand van aanbieding.
  • L1 = het rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers van de "Contractuele loonkosten per uur in de metaal- en elektro-technische industrie" die door het CBS in het Statistisch bulletin gepubliceerd worden met betrekking tot de maanden waarin de montage uitgevoerd werd.
  • L = het indexcijfer van de "Contractuele loonkosten per uur in de metaal- en elektrotechnische industrie" die door het CBS in het Statistisch bulletin gepubliceerd worden met betrekking tot de maand van aanbieding.
  De bepalingen van art. 7A: 1646 B.W. zijn niet van toepassing.
 45. Betaling door de opdrachtgever geschiedt in termijnen in even-redigheid met de voortgang (regie) of tijdsduur (aanneming) van het werk zonder recht op korting of verrekening.
 46. Bij de prijsvormingsmethode regie dient betaling telkens piaats te vinden uiterlijk binnen dertig dagen na verzending van de rekening. Vooruitbetaling geschiedt uiterlijk binnen zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 47. Bij de prijsvormingsmethode aanneming geschiedt de betaling van de aanneemsom in 5 termijnen als volgt:
  • 1ͤ termijn: 30% van de aanneemsom, bij aanvaarding van de opdracht;
  • 2ͤ termijn: 35% van de aanneemsom, vóór aanvang montage;
  • 3ͤ termijn: 15% van de aanneemsom, bij 50% montagevoortgang;
  • 4ͤ termijn: 15% van de aanneemsom, vóór einde montage;
  • 5ͤ termijn: 5% van de aanneemsom, bij oplevering van de liftinstallatie.
 48. Indien de aanvang van de montage op verzoek of vanwege de opdrachtgever wordt uitgesteld, blijft de oorspronkelijke datum van betaalbaarstelling van de 2e termijn gehandhaafd. Facturen zullen vóór de betaaldatum tijdig worden ingediend. In geval van levering zonder montage dient de overeengekomen prijs te worden betaald in twee termijnen te weten:
  • 50% binnen 7 dagen na aanvaarding van de opdracht;
  • 50% binnen 7 dagen na aflevering van de zaken.
 49. Betaling van meerwerk geschiedt overeenkomstig artikel 47.
 50. Indien de betaling niet tijdig is verricht verkeert de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtnemer bevoegd het werk en de garantie op te schorten, onverminderd de hem verder toekomende rechten.
 51. Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is de opdracht-nemer bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtnemer verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.
 52. Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan de opdrachtnemer over het aan hem verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente in Nederland, verhoogd met 3%.
 53. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste piaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare rekeningen die het langst openstaan, zelfs ai vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.
 54. De eigendom van alle zaken (zoals materialen en onderdelen) gaat eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van Ieveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.
  Zolang de opdrachtgever niet aan zijn voormeide betalingsver-plichtingen heeft voldaan is hij niet gerechtigd het door de opdrachtnemer geleverde en/of gemonteerde te belenen, te ver-panden, onder hypothecair verband te brengen of op andere wijze aan derden over te dragen en heeft de opdrachtnemer het recht geleverde en/of gemonteerde materialen tot een zodanige waarde als overeenkomt met het niet betaalde deel van de over-eengekomen prijs te demonteren en tot zich te nemen.
  Indien het demonteren van bestaande, vrij- of afkomende lift- of roitrapdelen tot de opdracht behoort, worden die deien eigen' dom van de opdrachtnemer en door deze afgevoerd.
 55. Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt de opdrachtnemer zich om gebreken, die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren doch eerst binnen zes maanden na de oplevering aan de dag treden, kosteloos te herstellen. In afwijking van hetgeen in de vorige volzin is gesteld is de garantieperiode 12 maanden indien het preventief onderhoud van de installatie door de opdrachtnemer wordt uitgevoerd. Voor materialen die door anderen dan de opdrachtnemer zijn geleverd, geldt geen garantie.
 56. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen in de bedrijfsomstandigheden, zoals vervat in de scope van de EG-verkiaring van overeenstemming en bij een juiste en overeengekomen wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende preventief onderhoud door de opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer of door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge de artikelen 21 t/m 23.
 57. Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 55 te kunnen beroepen, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer:
  • onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
  • aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toege-schreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel - indien en voorzover het ontwerp van het werk van de opdrachtnemer afkomstig is
  • het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van de opdrachtnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 25;
  • alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
 58. De ingevolge de garantieverplichting door de opdrachtnemer vervangen onderdelen worden zijn eigendom.
 59. Indien naar het oordeel van de opdrachtnemer de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel, heeft de opdrachtgever recht op schadevergoeding.
 60. De opdrachtnemer herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij de schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd het bepaalde in artikel 20.
 61. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade aan personen en zaken, andere dan het werk, voorzover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van de opdrachtnemer of van door hem ingeschakelde hulppersonen, indien en voorzover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
 62. De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien de opdrachtnemer werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting ingevolge artikel 55.
 63. Na de oplevering is de opdrachtnemer niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van zijn in de artikelen 55 t/m 59 omschreven garantieverplichting.
 64. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van de in artikel 55 bedoelde gebreken, indien en voorzover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
 65. Indien de opdrachtnemer ingevolge de artikelen 61 en 64 gehouden is de schade die de opdrachtgever fijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.
 66. Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die de opdrachtgever mocht lijden, is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 67. De in de voorgaande artikelen opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 68. Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór resp. na de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiteriïjk op de dag van de oplevering resp. op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.
 69. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer ingevolge deze voor-waarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever terzake heeft geprotesteerd.
 70. Op de overeenkomst en op alie overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 71. Elk geschil tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, zal met uit-sluiting van de gewone rechter worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en -Handel, te Den Haag.
 72. In afwijking van het voorgaande artikel is de opdrachtnemer bevoegd het geschil te laten beslechten door de gewone rechter; in geval de Rechtbank bevoegd is door de Rechtbank in de plaats of het arrondissement waarin de opdrachtnemer is gevestigd.